Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Dự án

XỬ LÝ BOD COD NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐỒ HỘP

TRƯỚC KHI XỬ LÝ

- Lưu lượng: 1.200  m3/ ng.đ

- Đầu vào: COD = 5700 mg/l, BOD = 2.900 mg/l, TN = 812 mg/l

- Kị khí: COD = 3100 mg/l; COD = 1600 mg/l; TN = 467 mg/l

Yêu cầu xử lý BOD, COD, Nito, chống shock tải khi lưu lượng tăng.

 

SAU XỬ LÝ

COD đầu ra sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 + vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí
Aquaclean AD = 200 mg/l, TN = 100 mg/l

Hiệu quả xử lý từ 88% đến 95%. Tăng lượng bùn từ bùn không lắng lên 35%

 

 Quý khách hàng có vấn đề môi trường cần xử lý, băn khoăn phương án, & chi phí xử lý, vui lòng gọi chúng tôi tư vấn.

Hotline: Môi trường        0914.812.442

Lên đầu trang